Visie

Fragmenten uit het beleidsplan

Wat is cultuureducatie?
Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur. Inclusief het leren beoordelen, genieten en zelf beoefenen van kunst en cultuur- binnen- en buitenschools.
Marjo SchroŽn - Bovenschools CoŲrdinator CultuurElementen die een rol spelen bij cultuureducatie zijn:
- het geven van kaders om cultuur te leren (kennen), waarderen en begrijpen
- het aanzetten tot deelname
- het stimuleren van gedragsverandering
- het kennis laten nemen en ontdekken van cultuur
- de intrinsieke waarde; het 'belevingselement'
- het niet-vrijblijvende karakter; de 'bewustwording'
Onder cultuureducatie in het primair onderwijs verstaan we alle educatieve activiteiten en vormen waarbij kunst, cultuur, erfgoed en media als doel of middel wordt ingezet. Vormen van educatie die beogen de leerlingen in contact te brengen met kunst, cultuur, erfgoed en media in actieve, receptieve dan wel reflectieve vorm. Activiteiten gericht op vergroting van deskundigheid van leraren of het onderwijsteam vallen ook onder het begrip cultuureducatie.

Een stevige basis voor de culturele ontwikkeling begint onder schooltijd.

Cultuureducatie: binnenschools
Kinderen starten hun culturele ontwikkeling op school. Een eerste kennismaking met kunst en cultuur in een rijke leeromgeving. Gedurende deze culturele ontwikkeling wordt aan kennismaking verdieping toegevoegd. Het onderwijsprogramma dient leerlingen de mogelijkheid te bieden hun creatieve talent te ontplooien en hun kennis op het gebied van kunst, cultureel erfgoed en media te ontwikkelen en te verbinden met hun kennis op andere gebieden.

Het aandachtsveld wordt verbreed van de leer- naar de leefomgeving

Cultuureducatie: buitenschools
Buitenschoolse activiteiten kunst en cultuur bieden veel mogelijkheden binnen de culturele ontwikkeling van een kind. In die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. Na schooltijd ontdekken kinderen welke talenten ze verder kunnen ontwikkelen en waar hun passie ligt. Het doel is kinderen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat de culturele mogelijkheden in de omgeving zijn.
Voornemens:
Met het bieden van buitenschoolse activiteiten op onze scholen bieden we zoveel mogelijk kinderen de kans in hun vrije tijd deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Met een aanbod van buitenschoolse activiteiten creŽren we blijvende voorzieningen voor cultuur in de regio.

Amateurkunst biedt kansen voor cultuureducatie in het onderwijs.
Voornemens:
We willen amateurkunst zichtbaar maken door culturele kaarten te produceren. Op deze kaart zijn alle culturele instellingen, amateurkunstclubs, erfgoedplekken en volkscultuuruitingen in beeld gebracht. Hiermee willen we het inzichtelijk maken hoe cultureel rijk Midden-Limburg is en welke kansen amateurkunst, erfgoed en volkscultuur bieden voor onze het onderwijs
Doelstellingen

Algemene doelstelling
Het realiseren van een regionaal dekkende infrastructuur op het gebied van het culturele aanbod ten behoeve van het basisonderwijs, waarbij uitgegaan wordt van een optimale samenwerking tussen gemeenten, instellingen en provinciale overheid. Deze samenwerking dient te leiden tot een situatie die voor iedereen gelijke kansen biedt en die tot resultaat heeft, dat er een marktplaatsconstructie ontstaat, die het mogelijk maakt een vraaggestuurdaanbod te creŽren voor het onderwijs.
Om dit doel te bereiken dient het subsidiebeleid van de gemeente en de provincie geharmoniseerd te worden. Bovendien moeten alle partijen het belang van een structurele aanpak van cultuureducatie binnen het onderwijs erkennen en weten te vertalen in gezamenlijk beleid. Het onderwijs zal zich, vanuit haar eigen visie, uit moeten spreken over de vraag hoe cultuureducatie vorm gegeven dient te worden, zodat een vraaggestuurd aanbod voor de regio gerealiseerd kan worden.

Specifieke doelstellingen
1. Kinderen worden in contact gebracht met professionele kunstuitingen.
2. Actieve vorming wordt gekoppeld aan receptieve en reflectieve vorming.
3. Kinderen ervaren dat kunst mensenwerk is, door en voor mensen.
4. Kinderen ervaren dat kunst inspiratie en arbeid is.
5. Kinderen begrijpen dat kunst soms ook kunst is als er geen kunst op staat.
Bezig zijn met het vormgeven aan wat iemand bezig houdt, valt al onder kunstuitingen.
6. Kinderen ervaren dat je over kunst een mening kunt hebben. Smaken verschillen, maar er valt over te praten.
7. Kinderen ervaren dat kunst leuker is dan je denkt.
8. Kinderen ervaren dat kunst van jou is en over jou gaat.


Onze Bovenschoolse CultuurCoŲrdinator (BCC-er) is Marjo SchroŽn.
U kunt met haar contact opnemen via het bestuursbureau: bestuursbureau@spolt.nl

Onze Scholen