De Neerakker

Adres:
In de Neerakker 2
Postcode/Plaats:
6093JE Heythuysen
Telefoonnummer:
0475-497334
E-mailadres:
De school

Basisschool De Neerakker maakt deel uit van Brede Maatschappelijke Voorziening De Neerakker.
De partners zijn:
• Hoera Kindercentra voor kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.
• Bibliocenter Heythuysen.

BMV De Neerakker ontwikkelt zich als een Integraal Kindcentrum waarin opvang en onderwijs worden gecombineerd onder de gezamenlijke missie : 'samen in ontwikkeling'.

Waar staat de school voor

Kinderen moeten zich op school veilig, geborgen en gewaardeerd voelen.
De school is een lerende organisatie waar kinderen en leraren zich persoonlijk kunnen ontwikkelen uitgaande van de talenten die ieder in zich heeft.

We erkennen en waarderen individuele verschillen tussen kinderen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften.
Een goede samenwerking en communicatie met ouders vinden we belangrijk.

Onze visie is gebaseerd op vier peilers:
• werken in clusters in heterogene of homogene basisgroepen
• ontwikkelingsgericht werken volgens de basisontwikkeling in cluster 1-2
• handelingsgericht werken uitgaande van de onderwijsbehoeften en/of zorgvraag van het kind
• samenwerkend leren

Onze leerlingen

De leerlingen zijn verdeeld in clusters: cluster 1-2, cluster 3-4, cluster 5-6 en cluster 7-8. De leerkrachten van het cluster zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen in het cluster.

De kinderen worden ingedeeld in basisgroepen en instructiegroepen.
De basisgroep is heterogeen samengesteld en bestaat uit kinderen van twee leerjaren. In de basisgroep worden wereldoriŽntatie, handenarbeid, tekenen, techniek, gym, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling gegeven.

De instructiegroep is meestal homogeen van samenstelling maar kan ook worden geformeerd op basis van specifieke onderwijsbehoeften. In de instructiegroep worden de vakken taal, lezen, rekenen, schrijven, begrijpend lezen gegeven.

Het werken in clusters bevordert het individueel en het samenwerkend leren van de kinderen. Kinderen leren naast kennis en basisvaardigheden, communicatieve en sociale vaardigheden.